എന്റെ സ്പോർട്സ് ഡേ – ഡയറിക്കുറിപ്പ്

AUP SCHOOL MANNAZHI

ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ സ്പോർട്സ് ഡേ ആയിരുന്നു പച്ച, നീല, മഞ്ഞ,ചുവപ്പ് എന്നിങ്ങനെ ടീമുകൾ ആയി തിരിച്ചതിൽ ഞാൻ പച്ച ടീമായിരുന്നു. ഞാൻ ഓട്ടത്തിനും ലോങ്ങ് ജമ്പിനും റിലേക്കും […]

എന്റെ സ്പോർട്സ് ഡേ – ഡയറിക്കുറിപ്പ് Read More »