സ്കൂൾ വാർത്തകൾ

ഇ മുകുളം – മണ്ണഴി എ യു പി സ്‌കൂൾ കാലത്തിനു മുന്നേ സഞ്ചരിക്കുന്നു.

1999-ൽ ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവായ ശ്രീ. പി.വി. മോഹനൻ മാഷുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കയ്യെഴുത്തു മാഗസിനായി ആരംഭിച്ച ‘മുകുളം ‘ ഇൻലൻഡ് മാഗസിൻ 25 വർഷം പൂർത്തിയായ അഭിമാന […]

ഇ മുകുളം – മണ്ണഴി എ യു പി സ്‌കൂൾ കാലത്തിനു മുന്നേ സഞ്ചരിക്കുന്നു. Read More »

രജത ജൂബിലിയുടെ നിറവിൽ മുകുളം. മണ്ണഴി എ യു പി സ്‌കൂളിൽ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി.

1999-ൽ ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവായ ശ്രീ. പി.വി. മോഹനൻ മാഷുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കയ്യെഴുത്തു മാഗസിനായി ആരംഭിച്ച ‘മുകുളം ‘ ഇൻലൻഡ് മാഗസിൻ 25 വർഷം പൂർത്തിയായ അഭിമാന

രജത ജൂബിലിയുടെ നിറവിൽ മുകുളം. മണ്ണഴി എ യു പി സ്‌കൂളിൽ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി. Read More »

നന്ദി….

1999-ൽ ശ്രീ. പി.വി. മോഹനൻ മാഷുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കയ്യെഴുത്തു മാഗസിനായി ആരംഭിച്ച ‘മുകുളം ‘ ഇൻലൻഡ് മാഗസിൻ 25 വർഷം പൂർത്തിയായ അഭിമാന മുഹൂർത്തത്തി ലാണ് നാമെല്ലാവരും.

നന്ദി…. Read More »

Scroll to Top