ഇന്ത്യയുടെ മഹാത്മാവ്

ജീവിതം കരംചന്ദ് ഗാന്ധിയുടെയും പുത്‌ലി ബായിയുടെയും മകനായി 1869 ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ഗുജറാത്തിലെ പോർബന്തറിൽ ജനിച്ചു. മുഴുവൻ പേര് മോഹൻദാസ് കരം ചന്ദ് ഗാന്ധി. ഭാര്യ കസ്തൂർബാ, […]

ഇന്ത്യയുടെ മഹാത്മാവ് Read More »