പിൻവിളിക്കായി

അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ നടന്നു.പക്ഷേ അവളുടെ മനസ്സ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയായിരുന്നു 10 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ്ഒട്ടും നിറമങ്ങലില്ലാതെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളുംഒറ്റ ക്യാൻവാസിൽ അവളുടെ മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു.രാഹുൽ.. എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ […]

പിൻവിളിക്കായി Read More »