വീഥികൾ

മർത്യരാശിതൻ മൗനമാം
ജീവിത വീചിയിൽ
വന്നുഭവിച്ചീ ദിനങ്ങൾ കഠിനമായ്
ആർത്തലച്ചോരു
നാളിതസ്തമിക്കയായി
വിടരും പുലരികൾ പുതുമയായ്
മറന്നു തുടങ്ങിയ
ബന്ധനങ്ങൾക്കാശ്വാസമായി
വീഥികൾ അകന്നു
തുടങ്ങിയ ദിനങ്ങളേ
വൈകിയിട്ടില്ലീ ദിനങ്ങൾ
മനുഷ്യനും വിവേക മുദിക്കാൻ
സമയമായ്

അനഘ സി
മുകുളം മുൻ അസി: എഡിറ്റർ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top