വിട

POEM BY KERALA SCHOOL TEACHER SURESH KUMAR

പടിവാതിൽ ചാരി
ഞാനിറങ്ങട്ടെ
നിറമിഴിപീലിതൻ
അശ്രുവാൽ ‘ആശിസ്സു ‘മേകട്ടെ
‘മുകുള’ മന്ദാരമായ്
നാളെ തൻ വിഹായസ്സിൽ
പൊൻ താരങ്ങളായ്
തീരട്ടെ നിങ്ങളും

വി.സുരേഷ് കുമാർ, അധ്യാപകൻ
AUPS മണ്ണഴി

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top