അറിയാതെ

അറിയാതെ ജീവന്‍റെ നിഴലായി മാറി
പറയാതെ ഓമൽ താരാട്ടായി മാറി
ഇടനെഞ്ചിൽ ആലോല മുണർത്തുന്നു വോ
എൻ കനവിൽ തഴുകാൻ വരൂ വരൂ

 

അജയ് കൃഷ്ണ ( പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top