മുകുളം

ഉയരും കരവിരുതാലൊരു മുകുളം
പലതരമറിവിൻ ഏട് ഈ മുകുളം

പലരുടെ അറിവുകൾ ചേരും മുകുളം
കുഞ്ഞനെഴുത്തുനിറച്ചൊരു മുകുളം
കുഞ്ഞുമനങ്ങളുണർത്തീ മുകുളം
ചേരുവകളനവധി ചേർത്തൊരു മുകുളം

കാൽ നൂറ്റാണ്ട്തികച്ചീ മുകുളും
മണ്ണഴി എയുപിയുടെ മുകുളം

ജയൻ ചേങ്ങോട്ടൂർ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top