കലാലയം

ആദ്യാക്ഷരമെൻ നാവിൽ ചൊല്ലിയ
ആ മരച്ചോട്ടിലെ വിദ്യാലയം
കുട്ടിക്കളിയും കൂടി ചൊല്ലലും
കുത്തിവരയും കൂട്ടരും
ആടിപ്പാടി രസിച്ചീടും
മഴയും വെയിലും കൊണ്ടുനടക്കും
സുന്ദരമാമെൻ കലാലയം

ആരാധ്യ- 2 A

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top